initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Initiatiefgroep Zeeland bezorgd over woningbouw

De werkgroep Wonen en Leefbaarheid van vereniging Initiatief Zeeland Samen Sterk is bezorgd over de mogelijkheden voor woningbouw in Zeeland in de toekomst. Uit het concept van de gemeentelijke woonvisie blijkt dat de mogelijkheden voor nieuwbouw bijna op zijn. De werkgroep pleit o.a. voor meer bouwcapaciteit op Repelakker.

De werkgroep reageert hiermee op de woonvisie die door de gemeente wordt opgesteld. De groep is door Initiatief Zeeland gevormd uit een aantal inwoners, die deskundig zijn op het gebied van woningbouw, ruimtelijke ordening en de regelgeving daarin. De werkgroep heeft het concept van de gemeente grondig geanalyseerd en van commentaar voorzien. De werkgroep heeft haar bevindingen aan de gemeente gerapporteerd en ook toegezonden aan andere instellingen en belangenorganisaties.

Wachttijden

De reactie van de werkgroep bestaat uit twee delen. Allereerst reageert de werkgroep op de prestatieafspraken die de gemeente, Mooiland en de stichting Huurdersbelangen hebben gemaakt. Met wachttijden voor een huurwoning van 5 tot 8 jaar vindt de werkgroep het opvallend dat in die overeenkomst sprake is van een ‘beperkte behoefte aan toevoeging van de sociale woningbouw’. De werkgroep pleit ervoor om huurwoningen die te koop worden gezet te gunnen aan jongeren voor een lage prijs. Verder geeft de werkgroep als overweging om in plaats van een peperdure renovatie van huurwoningen in het kader van duurzaamheid na te denken over sloop en nieuwbouw als alternatief.

In de reactie naar de gemeente constateert de werkgroep een groot aantal knelpunten, die aandacht verdienen, zoals wonen voor starters, voor 1-persoonshoudens en geschikte woningen voor ouderen. De werkgroep zegt verder o.a. vernieuwende ideeën te missen in de woonvisie. ‘Oplossingen zijn ‘oud’, zo constateert de werkgroep. De vrees wordt uitgesproken dat de gemeente in Zeeland te laat is met het uitbreiden van de plancapaciteit. “Hoe zorg je voor continuïteit in de voorraad zonder dat de gemeente een actief grondbeleid voert”, zo vraagt de werkgroep zich af. Waarborging van kwaliteit van woningen is daarbij van groot belang. Ze constateert dat Repelakker fase 2 voor zeker een derde deel hetzelfde is. “Wat voor stedenbouwkundige toets ligt hier aan ten grondslag en hoe voorkom je zoiets in de praktijk”, merkt de werkgroep op.

Jongeren

De werkgroep waarschuwt verder voor leegstand en pleit voor meer onderzoek naar hoeveel jongeren er tussen 18 en 25 jaar zijn in Zeeland en hoe het woningaanbod daarop kan worden afgestemd. Zorgen ook over de ruimte rondom het nieuw te bouwen dorpshuis annex sporthal. Daarvoor is volgens de werkgroep een mooi totaalplan nodig. Een andere zorg van de werkgroep is het  dorp  niet moet willen groeien terwijl er elders leegstand ontstaat. Naar het idee van de werkgroep moet hier beter onderzoek naar gedaan worden.  Niet alleen kijken naar oplossingen in nieuwbouw maar ook de bestaande voorraad onder de loep nemen.

De werkgroep wil graag gesprekspartner zijn voor de gemeente. Ze wil graag drie keer per jaar uitgebreid overleg met de gemeente ‘Ons doel is om een overstijgende helikopterview te krijgen en dat wij een positieve bijdrage kunnen leveren in het waarmaken van de woonvisie”, zo staat in de reactie.

Foto: Woningbouw op de Repelakker in Zeeland. Het plan zit vrijwel vol.

Klik voor het volledige advies op: Woonvisie tips en aanvullingen vanuit Initiatief Zeeland werkgroep Wonen

 Aandacht in de media:

https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/vrees-voor-spaak-lopen-woningbouw-in-zeeland-initiatief-zeeland-trekt-aan-de-bel~a8e5ecf1/

https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/zeeland/initiatiefgroep-zeeland-bezorgd-over-woningbouw