initiatief_zeeland_ logo_2024

Visit Us

Bijeenkomst over plannen Peel Natuurdorpen

Op een bijeenkomst van de gemeente Maashorst  op donderdag 9 maart 2023 in Het Witte Huis aan de Reekseweg in Zeeland  wordt uitgebreid gesproken over de plannen voor een demonstratie-locatie voor Peel Natuurdorpen aan de Heihorst in Zeeland. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Aan het woord komen op deze avond vertegenwoordigers van Werkend Landschap, de initiatiefnemers van Peel Natuurdorpen en Créabitat, agrarisch ondernemers, Novex (programma vanuit het Rijk, waarin alle overheden samen aan een plan voor de inrichting van Nederland werken) en gemeente Maashorst. 

Het college van B en W van de gemeente Maashorst heeft onlangs toestemming gegeven om De  Heihorst in Zeeland in te richten als demonstratie-locatie voor Peel Natuurdorpen. Die is bedoeld als voorbeeld van een gebied waar een deel van het agrarisch areaal wordt omgezet naar nieuwe natuur. Door op een andere manier te kijken naar de opgaven die er liggen voor onder meer landbouw, natuur, woonopgaven, landschappelijke kwaliteit en de aanpak van stikstofproblematiek, ontstaat voor agrarisch ondernemers een nieuw toekomstperspectief en een ander verdienmodel. Bijvoorbeeld door de bouw van tiny houses die zijn ingebed in de natuurlijke omgeving van het buitengebied.

Door de historische natuur- en landbouwkwaliteiten in alle opzichtentoekomstbestendig terug te brengen en te versterken, biedt de demolocatie perspectief en andere mogelijke oplossingen voor de opgaven in de Peel. De gemeente Maashorst is hierover al met veel partners in gesprek, met name met agrarische ondernemers en overheidsorganisaties, om hier de benodigde stappen in te zetten.

Omdat De Peel van ons allemaal is, wil de gemeente belangstellenden over de plannen informeren. Na de presentaties is er volop de gelegenheid om één op één of in groepen met elkaar in gesprek te gaan.

De gemeente vraag belangstellenden zich aan te melden voor de bijeenkomst. Dat kan via jozien.vandenbogaart@gemeentemaashorst.nl